Game Hay

MENU

Ứng dụng FactBook giúp cung cấp tài liệu tham khảo của CIA

Factbook là môt ấn bản phẩm thường niên của CIA Hoa Kỳ theo kiểu thông tin niên giám về các quốc gia trên thế giới. Factbook cung cấp thông tin giản lược về nhân khẩu, địa lý, giao thông, chính quyền, kinh tế và quân sự của 266 quốc gia, khu vực và vùng độc lập được Hoa Kỳ công nhận trên thế giới.

Factbook được CIA biên soạn để cung cấp tài liệu cho quan chức của chính phủ Mỹ sử dụng, và nội dung, cách thức, phạm vi của nó chủ yếu trình bày theo yêu cầu của những người sử dụng chính này. Tuy nhiên, cuốn sách này cũng được sinh viên, các ấn phẩm phi chính phủ sử dụng làm nguồn dẫn.

Tính năng của ứng dụng FactBook

– Cung cấp thông tin một cách trực quan.
– Tra cứu dễ dàng.
– Được nhiều người sử dụng là nguồn dẫn.
– Miễn phí để tải.
– Đầy đủ và chính xác.

Link tải ứng dụng FactBook: http://khoungdung.com.vn/ung-dung-factbook-giup-cung-cap-tai-lieu-tham-kham-cua-cia


Bình luận đã bị đóng.